Saturday, October 3, 2009

Những Chương Bị Kiểm Duyệt Trong Hồi Ký Của Nguyễn Hiến Le

Nhưng chương trong Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê do Nhà Xuất Bản Văn Nghệ (tất nhiên là ở Việt Nam) năm 1993 bị chính quyền Việt Nam sau 1975 kiểm duyệt.Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

CHƯƠNG XXI
Việt Nam Chia Hai

CHƯƠNG XXII
Chiến Tranh Việt Mỹ

CHƯƠNG XXXII
Xã Hội Miền nam Trong Thời Mỹ : Kinh Tế Miền Nam từ 1945-1975


CHƯƠNG XXX
Chế Độ Tập Thể ở Miền Nam

CHƯƠNG XXXI
Kết Quả Sau 5 Năm

CHƯƠNG XXXII
Ta Phải Biết Sống Theo Ta

Phụ Lục
Kinh Hoàng Trên Đảo Kokra