Sunday, October 4, 2009

400 Tu sĩ Bát Nhã và Bọn Không Có Lương Tri Nhân Loại


Tu viện Bát Nhã: Kinh sách, vật dụng, pháp khí ... bị thiêu đốt tại xóm Bếp Lửa Hồng
Hình chụp ngày 4 tháng 10 năm 2009.
Phải chăng đây là cảnh đốt sách của Tần Thủy Hoàng, Mao Trạch Đông ?
Trong lịch sử Việt Nam, cảnh nầy đã xảy ra chưa ?

Giải thích thế nào về những gì đang xảy ra tại Bát Nhã, Phước Huê ?

phuoc hue (3)
Tượng bị phá
Các Tu sĩ trên đường lánh nạn
từ chùa Bát Nhã sang chùa Phước Huệ
Hình ảnh tu sĩ (xem ra tuổi rất trẻ) xuất gia tại Bát Nhã, năm 2005 ...
http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/TDTS_6/BatNha-VuSua-2005.jpg


"Con muốn tu thôi mà"