Monday, September 28, 2009

Cái gì đang xảy ra trên quê hương tôi ??!

Cái gì đang xảy ra ở Lâm Đồng, Tây nguyên ? ?
- Tu viện Bát Nhã
- Bauxite Đắc Nông
- Bắt hàng loạt blogger
- ....

Nghì gì về một đất nước mà hình ảnh nầy xảy ra giửa ban ngày ...


(Hình ảnh nầy xảy ra ngày 29 tháng 6, 2009 tại tu viện Bat Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng Việt Nam)
Dù bất cứ lý do gì hành động nầy là của bọn côn đồ, không phải của một chính quyền.

Cái gì đang xảy ra trên quê hương nầy ?!